Menu

With only ¼ portion of veg grown per person per day in Wales; with a public health and climate and nature emergency, and with significant investment planned for Wales over the next 10-15 years through Growth Deals, City Deals and UK funding mechanisms, Food Sense Wales will be asking a panel of experts, including our Peas Please pledgers, to debate whether horticulture should be part of “the deal”.

Book your space here

Peas Please Veg Advocates will lead a discussion with policy makers and Peas Please pledgers on ideas the Welsh Government could be considering in its forthcoming consultation on the Food Environment.

Book your space here

Gyda dim ond ¼ o ddogn o lysiau yn cael ei dyfu fesul person y dydd yng Nghymru; gydag argyfwng iechyd cyhoeddus, a hinsawdd a natur, a chyda buddsoddiad sylweddol wedi’i gynllunio ar gyfer Cymru dros y 10-15 mlynedd nesaf trwy Fargeinion Twf, Bargeinion Dinas a mecanweithiau cyllido’r DU, bydd Synnwyr Bwyd Cymru yn gofyn i banel o arbenigwyr, gan gynnwys addunedwyr Pys Plîs, i drafod a ddylai garddwriaeth fod yn rhan o’r “fargen”.

Archebwch eich lle yma

Hyrwyddwyr Llysiau Pys Plîs yn arwain sesiwn gyda llunwyr polisi ac addunedwyr Pys Plîs i drafod y math o syniadau y gallai Llywodraeth Cymru fod yn eu hystyried yn yr ymgynghoriad sydd ar ddod yn ymwneud â’r Amgylchedd Bwyd.

Archebwch eich lle yma